รวมหน่วยงาน ที่ ผู้นำเข้า-ส่งออก ต้องรู้จัก!

ใน ขั้นตอนนำเข้า-ส่งออก
รวมหน่วยงาน ที่ ผู้นำเข้า-ส่งออก ต้องรู้จัก!
เวปไซต์หน่วยงานกระทรวงพาณิชย์
เวปไซต์หน่วยงานกระทรวงพาณิชย์

วันนี้เรามารวบรวมหน่วยงานที่สนับสนุนและมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ นำเข้า ส่งออก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อประสานงาน หรือ อัพเดตความคืบหน้ากิจกรรมการค้าต่าง ๆ เพื่อให้พวกเราสามารถทำการ นำเข้า ส่งออก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.       กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สังกัดกระทรวงพาณิชย์ (DITP)

a.       สนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ไปลงทุนต่างประเทศ

b.       ขอเบอร์ติดต่อ ท่านทูตพาณิชย์ ในต่างประเทศ

c.       https://www.ditp.go.th/ditp_web61/

d.       https://www.facebook.com/familyditp/

e.       สายด่วน 1169

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สังกัดกระทรวงพาณิชย์ (DITP)
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สังกัดกระทรวงพาณิชย์ (DITP)

2.       สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA)

a.       สัมมนา อบรม ดีๆ ทั้ง Offline และ Online

b.       https://nea.ditp.go.th/

c.       https://www.facebook.com/nea.ditp/

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA)
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA)

3.       กรมศุลกากร

a.       ดำเนินการเกี่ยวกับ ขั้นตอน ระเบียบการนำเข้าส่งออก

b.       http://www.customs.go.th/

เวปไซต์กรมศุลกากร
เวปไซต์กรมศุลกากร

4.       ข้อมูลสถิติ - กระทรวงพาณิชย์

a.       ข้อมูลสถิติการค้า นำเข้า-ส่งออก

b.       http://www2.ops3.moc.go.th/

http://www2.ops3.moc.go.th/
http://www2.ops3.moc.go.th/

5.       กรมการค้าต่างประเทศ (DFT)

a.       ออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด FORM D

b.       http://www.dft.go.th/th-th/index


6.       สสว. – สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (OSMED)

a.       ฐานข้อมูลชั้นดี และให้คำปรึกษาส่งเสริม SMEs

b.       https://www.sme.go.th/


7.       สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

a.       ขอ อย.

b.       http://www.fda.moph.go.th/Pages/HomeP_D2.aspx


8.       กรมวิชาการเกษตร

a.       ขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกพืชผลทางการเกษตร, วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phyto)

b.       http://www.doa.go.th/


9.       ห้องปฏิบัติการกลาง (Central Lab Thai)

a.       ตรวจสอบคุณภาพสินค้า สำหรับส่งออก

b.       https://www.centrallabthai.com/index.php/th/


10.   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

a.       กิจกรรมเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ NEC

b.       https://www.facebook.com/nec.dip.go.th/


11.   สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

a.       ออกเอกสารรับรองถิ่นกำเนิด (Certificate of Origin หรือ CO) และให้คำปรึกษาอื่นๆ

b.       https://www.thaichamber.org/


12.   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

a.       ขอส่งเสริมการลงทุน

b.       https://www.boi.go.th/th/index/


13.   สภาอุตสาหกรรม สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม

a.       พิจารณาอนุมัติสูตรการผลิตสินค้า เพื่อยื่นขอ CO หรือ BOI

b.       https://www.fti.or.th/


14.   กรมเจรจาการค้า สังกัดกระทรวงพาณิชย์ (DTN)

a.       ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ทางภาษี

b.       https://www.dtn.go.th/th/home


15.   สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (Institute for Small and Medium Enterprise Development)

a.       ให้คำปรึกษา SMEs ในการปรับปรุงการตลาด สินค้า การลงทุน หรือแม้กระทั่งการร่วมลงทุน

b.       https://www.ismed.or.th/


16.   บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

a.       SMEs ต้องการกู้เงิน ขยายกิจการ เสริมสภาพคล่อง หลักประกันไม่เพียงพอ ให้ บสย. ช่วยค้ำประกัน

b.       https://www.tcg.or.th/


17.   ธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)

a.       ให้สินเชื่อ นำเข้า-ส่งออก ป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

b.       https://www.exim.go.th/th/

#ขั้นตอนนำเข้า-ส่งออก #ข้อมูลตลาด #ไทย #นำเข้า #ส่งออก #Import #export

ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ, กรุงเทพฯ 10800

ช่องทางติดต่อ
ติดตามข่าวสาร เกี่ยวกับการนำเข้า - ส่งออก